Lesson plan

Lesson 27: Odysseus’s Responses to Conflict, Book Thirteen

Lesson 27: Odysseus’s Responses to Conflict, Book Thirteen

Students will read excerpts of Book Thirteen of The Odyssey and will analyze Odysseus’s responses to conflict.