Lesson plan

Lesson 23: Odysseus’s Responses to Conflict, Book Twelve

Lesson 23: Odysseus’s Responses to Conflict, Book Twelve

Students will read of Book Twelve of The Odyssey and will analyze Odysseus’s responses to conflict.