Lesson plan

Lesson 3: Examine tone to determine theme