Lesson plan

Lesson 22: "I Survived Hurricane Katrina, 2005" theme analysis